Máy điện xung 10 cổng ra mới

4,300

+ Máy có 10 cổng xung hoạt động độc lập
+ Máy có 3 chế độ xung