Khung tập đi có ghế ngồi và phanh tay

2,300

+ Khung tập đi có độ cứng cao có thể gấp lại
+ Khung tập đi linh động và hiệu quả cao