Mô hình khớp khuỷu tay có dây chằng

1,100

+ Cho thấy giải phẫu khớp khuỷu tay
+ Thích hợp học tập giải phẫu và trưng bày