Mô hình khớp gối có dây chằng

550

Mô hình cho thấy cấu trúc giải phẫu khớp gối
Quan sát được đa chiều giải phẫu khớp gối