Mô hình cột sống có thần kinh đĩa đệm

1,100

+ Mô hình có đầy đủ các đốt xương cột sống cũng như đĩa đệm thần kinh
+ Mô hình thể hiện thêm mối liên hệ giữa xương cột sống và khung chậu