Mô hình giải phẫu thân người 50 cm

45

+ Mô hình dùng trưng bày và giảng dạy
+ Mô hình có cấu tạo giải phẫu chính xác